Проект „Без граници в заетостта” се изпълнява от водещата организация Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” в партньорство със „Сърчлайтър Сървисис Лимитид”. Асоцииран партньор е Агенцията по заетостта.

Обща информация

Договор № BG051PO001-7.0.07-0048-C0001

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.01, „Без границиКомпонент І”, фаза 2

Обща стойност на проекта: 279 806,60 лв.

Период на изпълнение: 01.06.2013 г. – 31.10.2014 г. (15 месеца)

Цели и очаквани резултати

Основна цел на проекта е да подпомогне процеса на активно включване в заетостта на групите в неравностойно положение на пазара на труда чрез изграждане на партньорство между институции и организации от България и Великобритания, проучване на опит и валидиране на иновативни практики.

Специфични цели

1)      Изграждане на партньорство и разработване на инструментариум, създаващи условия за споделяне  на опит, идеи, програми, проекти в областта на активното включване на групите в неравностойно положение на пазара на труда от ангажираните с въпроса институции и организации.

2)      Повишаване чувствителността на администрацията към проблемите на безработните лица с фокус върху младите хора до 29 години чрез предоставяне на иновативни валидирани услуги.

Резултати, които трябва да бъдат постигнати

Резултатът от проекта е  изградено партньорство, което позволява да се използва опита на EQUAL като  се обменят иновативни практики, адаптирани и валидирани  съобразно българските условия за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в областта на заетостта.

Целевата група на проекта се състои от 12 лица, заети във ВРБК към Министъра на труда и социалната политика, както следва:

-          2 служители на Агенцията по заетостта – централно управление,

-          9 директора на Дирекции Регионална служба по заетост към Агенцията по заетостта

-          1 директор на ДБТ Русе.

Дейности по проекта

1.      Проучване на опита на Великобритания в областта на активното включване в заетостта на младите хора до 29 години

2.      Разпространение и обмяна на опит, включително чрез публикации и организиране на събития

3.      Обмяна на опит на място

4.      Провеждане на социален експеримент чрез апробиране на взаимствана от британския модел адаптирана иновативна практика

5.      Дейности по информиране и публичност.

6.      Управление на проекта;