Проведе се конференция за отчитане на резултатите от социален експеримент, проведен в рамките на проекта

На 30.09.2014 г. в София се проведе конференция на тема „Социалният експеримент като отговорен модел за апробиране на чужд опит в областта на младежката заетост”, която е част от проекта BG051PO001-7.0.07-0048-C0001 „Без граници в заетостта”Проектът се реализира от Сдружение „Българо - Румънски трансграничен институт по медиация”- бенефициент, в партньорство със Сърчлайтър Сървисис Лимитид, Великобритания и българската Агенция по заетостта, като асоцииран партньор. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по  схема „Без граници - Компонент 1”, фаза 2.

Конференцията беше открита от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта г-н Асен Ангелов. Модератор на събитието беше ръководителят на проекта и управител на Сдружение БРТИМ - Ивайло Иванов, който представи накратко реализираните дейности. Основната цел на конференцията бе да се представи пред широката публика и заинтересовани специалисти постигнатите резултати от проведения социален експеримент, чрез който се апробира британския модел за работа с безработни младежи до 29 годишна възраст.

В първата част на конференцията доц.д-р Тодор Тодоров, експерт анализи в проект „Без граници в заетостта”, представи резултатите от направения сравнителен анализ на националните политики за младежката безработица в България и Великобритания. Последва кратка презентация от страна на гл.ас. Таня Илиева, обучител в проект „Без граници в заетостта” на обучителния модул, създаден в рамките на проекта и резултатите от самообучението на широк кръг служители на Агенцията по заетостта.

Във втората част на конференцията бяха представени резултатите от  реализирания в Дирекция „Бюро по труда”- Русе социален експеримент, извършен с цел апробиране на адаптиран опит, избран и привнесен от Великобритания. Експериментът беше проведен в рамките на 4 месеца в ДБТ Русе. Представянето бе направено от Татяна Пашинова, асистент проучване в проект „Без граници в заетостта” и началник отдел „Услуги по заетостта”, ДРСЗ Русе. Соня Каменовска, психолог в ДБТ- Русе, запозна аудиторията с психологическите аспекти на социалния експеримент и в частност с методите използвани за мотивиране на младите хора до 29 години, включени в експеримента. Конференцията завърши с анализ и експертна оценка на резултатите от социалния експеримент, извършен от проф. д-р Мария Андреева, експерт в проект „Без граници в заетостта”. Експертизата даде положителна оценка на проведения експеримент и препоръча на ръководството на Агенцията по заетостта да проучи възможностите за прилагането на използваните модели в работата на служителите си по места. Представянето на проф. Андреева беше подкрепено с данни от наблюдението на експерименталната и контролната група по индикатори като: брой започнали работа, брой явявания на интервю при работодател, брой представени автобиографии и др.

Присъстващите гости проявиха нескрит интерес към проведения социален експеримент в заключителната дискусия в края на проекта, като голяма част от тях се включиха и с въпроси към експертите по проект „Без граници в заетостта”. Аудиторията изяви желание в бъдеще също да бъде информирана за достиженията на проекта и резултатите от устойчивостта му.