Център за оценка на потенциалните възможности беше създаден по проект „Без граници в заетостта”

Център за оценка на потенциалните възможности беше създаден през м. юни 2014 г. в рамките на проект „Без граници в заетостта” на Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация”. Центърът ще предоставя възможност за комплексен подход при наблюдение, изследване и оценка на потенциала, знанията и уменията на младите хора до 29 години. Процесът се провежда от подготвени консултанти и протича в няколко етапа, всеки от които е от значение за добрия резултат на финала.

Цел на тази услуга в помощ на младите хора е те да получат адекватна представа за собствените си възможности за професионална реализация, избор на професия и/или преквалификация. Услугата е и в помощ на работодателите. Чрез Центъра за оценка на потенциалните възможности всеки работодател би могъл след направения профил да прецизира длъжностната характеристика на служителите си и да разшири полето им за реализация.

На базата на дефинираните нужди на младия човек, потърсил услугите на Центъра,  ще бъде разработен индивидуален профил, представляващ списък с компетенции. Разбирането за компетенция е съвкупност от знания и умения, които са необходими за качественото изпълнение на определени професионални задължения. Изработеният профил ще бъде обсъден между консултантите и младия човекклиента на услугата  за получаване на вярната представа  за собствения му потенциал и перспективи за развитие и кариерна ориентация.

Използваните методи на работа са разнообразни, като включват полуструктурирано дълбочинно интервю, индивидуална и групова работа по зададени казуси, групови дискусии, бизнес симулации, работа по казуси „think out of the box”, тестове и др. Самооценката на младите хора също е важна за консултантите, за да може да се извлече повече полезна информация за тях.

Усилията на екипа и клиента на услугата се синхронизират в посока на бъдещата професионална реализация и перспектива за кариерно развитие с оглед на най-добрия интерес на мислещия за потенциалното си осъществяване млад човек.