1. Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” (БРТИМ)

2. Партньор – „Сърчлайтър Сървисис Лимитид”

3. Асоцииран партньор – Агенция по заетостта

 

 

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” (БРТИМ)

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” (БРТИМ) е учредено през 2009 г. като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Сдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието под № 20090810002.

 

Цели на Сдружението:

Сдружението е учредено с цел да сближава хората, общностите и икономиките в Република България и Република Румъния, които чрез трансгранично сътрудничество по гражданско-правни въпроси да допринесат за устойчиво социално-икономическо развитие на граничния регион. В този смисъл сдружението се стреми към утвърждаване, решаване с правни средства и по мирен начин  на социални, междуобщностни, стопански, междуличностни и др. конфликти; разработване и предлагане на иновативни способи за решаване на конфликти, основани на медиацията и в съответствие с европейската и световна практика; обучение по иновационни способи за решаване на различни конфликти на базата на медиация; трансграничен обмен на информация и взаимна помощ при решаването на конфликти; стимулиране на научните изследвания и инициирането на промени в законодателството за нови по-ефективни начини за решаване на конфликти; превенция на потенциални социални, междуобщностни, стопански, междуличностни и др. конфликти.

 

Приложно поле:

Сдружение БРТИМ развива своята дейност в обществена полза, като:

 • Работи за утвърждаване на ценностите на гражданското общество;
 • Сближава хората, стопанските субекти и общностите, които чрез трансгранично сътрудничество допринасят за устойчиво социално икономическо развитие на граничния регион България-Румъния;
 • Осигурява широк и лесен достъп до медиацията като алтернативен метод за разрешаване на спорове и прилагането й на национално и глобално ниво;
 • Осъществява обмен на информация относно най-добрите практики за разрешаване на конфликти от всякакъв вид;
 • Инициира и подпомага диалога с местните и национални власти;
 • Провежда изследвания, проучвания и анализ на социално включване на маргинализираните общности в България и ролята на медиатора като свързващо звено между целевите групи и институции;
 • Изготвя стратегии и препоръки за социално включване на групи в неравностойно положение;
 • Предоставя техническа помощ на заинтересовани организации;
 • Предоставя мотивационно обучение, обучение относно гражданските права и обучение по ключови компетентности;
 • Работи активно със сродни организации и сдружения от нестопанския сектор в България и чужбина;
 • Подпомага местната власт чрез предоставяне на експертна и техническа помощ.

 

Сдружение БРТИМ активно работи в подготовката, изпълнението и управлението на проекти в следните области:

 ·         социалната сфера,

 ·         равен достъп до правосъдие чрез медиация;

 ·         утвърждаване на ценностите на гражданското общество,

 ·         корпоративна социална отговорност и др.

 

По-важни проекти, изпълнени до момента:

-Проект „Социализация чрез образователна интеграция” (изпълнява се в момента) – схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, ОП „Развитие на човешките ресурси”. Целта на проекта е да допринесе за подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение на децата и учениците от етническите малцинства  и тяхната успешна ранна социализация. Партньори по проекта са СОУ „Васил Левски”, ОУ „П.Р.Славейков”, с. Смирненски, ЦДГ „Ралица” и ЦДГ „Червената шапчица”.

-Проект „ФромРома” (2012-2013) – схема „Без граници – компонент 1”, ОП „Развитие на човешките ресурси”. В партньорство с община Русе и Асоциация „Кенатес-2006”, Гюргево, Румъния, Сдружение БРТИМ проучи опита на Румъния за интеграция на ромите на местно ниво. Взаимствани бяха добри интеграционни практики и беше надграден административния капацитет на служителите на община Русе при работата им с представители на ромската общност.

-Проект „Равен достъп до правосъдие – инициатива за укрепване на съдебната система чрез медиация”(2011-2012). Проектът изготви проучвания, свързани с идентифициране на маргинализираните групи в Централен Северен Район на планиранеи бариерите пред  достъпа им до правосъдие чрез анкетиране, интервюта, информационна кампания.

-Проект „Единни в многообразието” (2010-2011).Целта на проекта беше да идентифицира уязвими лица сред маргинализираните общности в област Русе. Проведена беше информационна кампания сред уязвими лица за възможностите им да се реализират на пазара на труда. Организирани бяха дни за професионална ориентация с работодатели от  област Русе.

-Програма „Ромале” (2009-2010). Това е кариерно ориентирана програма, насочена към развиване на системи и аналитични продукти за интеграция на ромската общност. Основна цел на програмата беше да се фасилитира диалога между НПО, държавната и общинска администрация и ромската общност. Основен приоритет на програмата беше преодоляване на негативните стереотипи и нагласи спрямо ромите. 

Върни ме горе

 

Партньор – „Сърчлайтър Сървисис Лимитид”

„Сърчлайтър” е утвърдена организация, която предоставя експертен ресурс за изготвянето на проучвания, анализи, стратегии в специфични тематични области, като например социалната и икономическата сфера.

Директор: Робин Бийкрофт

Адрес за кореспонденция: 17 Nicholas Road, Bristol BS5 0LX, UK

Телефон: +44 (0)117 902 4506

Email: rbeecroft@searchlighter.org

http://www.searchlighter.org/

Върни ме горе

 

Асоцииран партньор – Агенция по заетостта

Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта.

Адрес: София 1000, бул. Дондуков №3

Телефон: (02) 980 87 19

Email: az@az.government.bg

http://www.az.government.bg/

Върни ме горе