Приключи изпълнението на проект „Без граници в заетостта”

На 31 октомври 2014 г. приключи изпълнението на проект BG051PO001-7.0.07-0048-C0001 „Без граници в заетостта”. Съвместният българо-британски проект за активно включване на младите хора до 29 години в трудова заетост се реализира от 01.06.2013 г.  до момента от Бенефициента - Сдружение „Българо - Румънски трансграничен институт по медиация”, с активното участие на партньора от Великобритания е Сърчлайтър Сървисис Лимитид, и на  асоциирания партньор - Агенцията по заетостта. Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по  схема „Без граници - Компонент 1”, фаза 2.

За нас реализацията на проекта беше едновременно предизвикателство и удовлетворение. Постигнахме основната цел, която си бяхме поставили, а именно - да се подпомогне процеса на активно включване в заетостта на младежите до 29 години чрез изграждане на партньорство между институции и организации от България и Великобритания, проучване на опит и валидиране на иновативни практики. С помощта на експертите от експертния екип на проекта и представителите на целевата група проучихме опита на Великобритания и избрахме модел, който беше адаптиран за българските условия и изпробван за период от 4 месеца в рамките на социален експеримент. В края на м. септември 2014 г. отчетохме, че от включените 20 младежи в експерименталната група 11 са започнали работа, а 1 е включен в професионално обучение. Резултатите са повече от добри, като надхвърлят с над 50 % успеваемостта при намиране на работа на младежи със сходните характеристики, невключени в експеримента (контролна група). Чрез експеримента доказахме, че взаимствания опит от Великобритания за мотивиране и активиране на младите безработни е работещ и у нас и може да се приложи в работата на системата на Агенцията по заетостта.

Изказваме нашите благодарности за доброто партньорство и сътрудничество на Дирекция Регионална служба по заетостта, Русе и Дирекция Бюро по труда, Русе, без чиято активна подкрепа не би се реализирал социалния експеримент в рамките на проекта