Заключителна пресконференция по проект "Без граници в заетостта"

Днес в Русе се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект  BG051PO001-7.0.07-0048-C0001 „Без граници в заетостта”Бенефициент по проекта е Сдружение „Българо - Румънски трансграничен институт по медиация”, партньор от Великобритания е Сърчлайтър Сървисис Лимитид, а Асоцииран партньор е Агенцията по заетостта. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по  схема „Без граници - Компонент 1”, фаза 2.

Проектът беше представен от ръководителя му Ивайло Иванов и Баки СолакДиректор на Дирекция Бюро по труда, Русе. Журналистите и гостите бяха запознати с постигнатите резултати до момента.

Основната цел на проекта е да се подпомогне процеса на активно включване в заетостта на младежите до 29 години чрез изграждане на партньорство между институции и организации от България и Великобритания, проучване на опит и валидиране на иновативни практики.

Ивайло Иванов представи пред аудиторията опита на Великобритания, който е проучен от представители на целевата група и експерти на проекта в рамките на 2 едноседмични посещения на място – в Бристол, Кардиф и Лондон. Въз основа на проучения опит е избрана добра практика, която е апробирана в ДБТ Русе под формата на социален експеримент, проведен от м. юни до м. септември 2014 г. Експериментът приложи взаимствана от британския опит добра практика за активно включване в заетост на групите в неравностойно положение на пазара на труда с фокус върху младите хора до 29 години, като им предостави възможност да работят с персонален трудов посредник.

 В социалния експеримент участва експериментална група, съставена от 20 безработни младежи на възраст до 29 години, които в процентно отношение са адекватно отражение на регистрираните в ДБТ Русе близо 1000 младежи по възрастова, полова, образователна и професионална структура. Постигнатите резултати в работата с експерименталната група бяха сравнени с резултатите на друга група младежи, с които се работи по съществуващия в България модел, съставена на същия принцип -  контролна група.  

В резултат на новия модел, в края на експеримента беше отчетено, че11 младежи от експерименталната група започнаха работа, спрямо 5 от контролната група, 1 младеж е включен в професионално обучение, наблюдавана е повишена мотивация у младите хола за търсене на работа, както самостоятелно, така и с помощта н индивидуален трудов посредник.

Направеният анализ на постигнатите резултати  и експертното заключение от страна на наблюдаващия експеримента експертпроф. д-р Мария Андреева са, че социалният експеримент е проведен в съответствие с предписаната методика, осигурена е благоприятна среда за реализацията му, постигната е основната му цел, а оценката за неговото изпълнение е изцяло положителна.

Експертната оценка беше предоставена на ръководството на Агенцията по заетостта в края на миналия месец, за да се прецени възможността за прилагането на експериментирания модел в съответствие със съществуващите възможности на структурите на АЗ в страната