Симпозиум „Без граници – в подкрепа на младежката заетост” се проведе днес в Русе

Днес в Русе се проведе симпозиум „Без граници – в подкрепа на младежката заетост”, организиран от Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” и Дирекция „Регионална служба по заетостта”, гр. Русе към Агенцията по заетостта в рамките на проект „Без граници в заетостта”.

Симпозиумът предизвика интерес не само у институциите и организациите, пряко ангажирани с предоставяне на услуги на безработните лица, работодателите и представителите на НПО сектора, но и сред безработни младежи, регистрирани в ДБТ Русе и включени в социален експеримент, който се провежда в рамките на проект „Без граници в заетостта”.

Приветствия към гостите на симпозиума направиха г-н Баки Солак, директор на ДБТ Русе, г-жа Мариела Личева, директор на дирекция „Здравни и социални дейности ” към Община Русе и г-н Ивайло Иванов, ръководител на проекта и управител на Сдружение БРТИМБенефициент по проекта.

Съгласно програмата, г-жа Юлия Събевагл. експерт в отдел „Посреднически услуги” към ДБТ Русе представи програми и мерки във връзка с изпълнение на Националния план за Европейска гаранция за младежта. Тя разказа и за социалния експеримент, който се изпълнява в момента в ДБТ Русе.

Г-жа Мариета Янкова, психолог в отдел „Посреднически услуги” на ДБТ Русе запозна аудиторията с методите за оказване на психологическо подпомагане при реализацията на пазара на труда на безработни младежи до 29 години.

Гл. ас. Даниела Йорданова от РУ „Ангел Кънчев” представи иновативни практики за подпомагане на младежката заетост във факултет „Бизнес и мениджмънт”.

Думата беше дадена на работодателите от чието име  се изказа г-жа Вяра НиколоваУправител на Ник Травел ООД, която представи една по-различна гледна точка за младежката заетост с конкретни примери и с висока оценка на сътрудничеството им с ДБТ Русе по програми и мерки за заетост.

В края на симпозиума се проведе обобщаваща дискусия, по време на която с мнения и коментари по темата се включиха проф. д-р Мария Андреева, експерт в проекта и преподавател в РУ „Ангел Кънчев”; г-жа Татяна Пашинова от ДРСЗ Русе; г-жа Мирослава Рудолфдиректор на ДРСЗ София; гл. ас. Даниела Йорданова; Александър Тодоров от Сдружение БРТИМ.

Присъстващите гости оцениха актуалността на въпроса за подкрепа на младежката заетост, както и постигнатите до момента резултати по проекта. В хода на симпозиума се очертаха нови партньорства, като Сдружение БРТИМ беше поканен да изгради офис на Центъра за оценка на потенциалните възможности към Кариерния център на РУ „Ангел Кънчев”.