Стартира изпълнението на проект „Без граници в заетостта”
24.08.2013 г.
На 01.06.2013 г. стартира изпълнението на проект BG051PO001-7.0.07-0048-C0001„Без граници в заетостта”, схема „Без граници – Компонент 1”, Фаза 2, Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.07, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. още...